Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Inclusión > Prestacións > Pensións non contributivas de invalidez e xubilación

prestacións

Pensións non contributivas de invalidez e xubilación

As pensións non contributivas de invalidez e xubilación aseguran a todos os cidadáns e en estado de necesidade unha prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuíta e servizos sociais complementarios, aínda que non se cotizara ou se fixera de forma insuficiente para ter dereito a unha pensión contributiva.

Normativa

 • Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. (BOE do 31 de outubro).
 • Real Decreto 357/1991, do 15 de marzo, polo que se desenvolve en materia de pensións non contributivas a Lei 26/1990, do 20 de decembro, pola que se establecen na Seguridade Social prestacións non contributivas (integrada no Real Decreto Lexislativo anterior), (BOE do 21 de marzo).
 • Orde PRE/3113/2009, do 13 de novembro, pola que se ditan normas de aplicación e desenvolvemento do Real Decreto 357/1991, do 15 de marzo, polo que se desenvolve, en materia de pensións non contributivas, a Lei 26/1990, do 20 de decembro, pola que se establecen na Seguridade Social prestacións non contributivas, sobre rendas ou ingresos computables e a súa imputación. (BOE do 20 de novembro).

Requisitos
Poderán ser beneficiarios da pensión non contributiva a cidadanía española e nacional doutros países, con residencia legal en España que cumpran os seguintes  requisitos:

 • Carecer de rendas ou ingresos suficientes

Existe carencia cando as rendas ou ingresos de que se dispoña , en cómputo anual para 2016, sexan inferiores a 5.150,60 € anuais.
Con todo, se son inferiores a 5.150,60 € anuais e se convive con familiares, unicamente se cumpre  o requisito cando a suma das rendas ou ingresos anuais de todas as persoas  da unidade económica de convivencia, sexan inferiores ás contías que se recollen  a continuación:

 • Convivencia só co seu cónxuxe e/ou parentes consanguíneos de segundo grao:

Nº convivientes

€/Ano

2

8.756,02

3

12.361,44

4

15.966,86

...

...

 • Éntrese vos parentes  consanguíneos cos que convive atópase algún dous seus pais ou fillos:

Nº convivientes

€/Ano

2

21.890,05

3

30.903,60

4

39.917,15

...

...

 • Específicos da propia pensión non contributiva de invalidez
  • Idade: Ter dezaoito ou máis anos e menos de sesenta e cinco.
  • Residencia: Residir en territorio español e facelo durante un período de cinco anos, dos cales dous han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores á data da solicitude.
  • Discapacidade: Grao de discapacidade  igual ou superior ao 65%.
 • Específicos da propia pensión non contributiva de xubilación .  
  • Idade: Ter sesenta e cinco ou máis anos.
  • Residencia: Residir en territorio español e facelo durante un período de dez  anos, no período que media entre a data de cumprimento  dos dezaseis anos e a de devengo da pensión, dos cales dous han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a data da solicitude

Observacións ás pensións non contributivas
O dereito á pensión non contributiva de invalidez non impide ou exercicio daquelas actividades laborais, sexan ou non lucrativas, compatibles coa discapacidade do pensionista e que non representen un cambio na súa capacidade real para ou traballo.
As persoas que con anterioridade ao comezo dunha actividade laboral viñesen percibindo PNC de Invalidez poderán compatibilizar o percibo da pensión cos ingresos derivados da actividade, durante os catro anos seguintes ao comezo da actividade, se a suma da contía anual da pensión que tivese recoñecida o pensionista e dos ingresos anuais que perciba ou prevexa vaia a percibir da actividade laboral non superan 11.540,73 €. En caso de exceder do devandito límite, a contía anual da pensión reducirase na contía necesaria para non excedelo. O límite indicado de 11.540,73 € é o resultado de sumar os importes anuais fixados en 2016 para o indicador público de renda de efectos múltiples (Iprem), que se cifra en 6.390,13 € e para a pensión de invalidez non contributiva, que é de 5.150,60 €.
As  pensións non contributivas de invalidez e de xubilación  son incompatibles entre si, coas Pensións Asistenciais e cos Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos e por Axuda  de Terceira  Persoa contemplados non Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro , polo que se aproba  o Texto Refundido da Lei  Xeral de dereitos  dás persoas con discapacidade  e da súa inclusión socialAbre nueva ventana, así como coa condición de causante da Asignación Familiar por Fillo  a Cargo con Discapacidade .

A contía  individual da pensión establecer en función do número de beneficiarios de pensión non contributiva integrados na mesma unidade económica de convivencia, dous ingresos persoais e/ou dás persoas que integran a unidade  económica, non podendo ser inferior dita contía a 1.287,65 € anuais, que se corresponde co 25 por 100 do importe íntegro para ou ano 2016.
A contía  individual dá pensión non contributiva de invalidez establecida increméntase co complemento por necesidade  doutra persoa sempre que se acredite un grao de discapacidade  igual ou superior ao 75 por 100, así como a necesidade  do concurso doutra persoa para realizar vos actos esenciais dá vida. Ou importe deste complemento para ou ano 2016 é de 2.575,30 € anuais.

De conformidade  coa Lei 8/2005, de 6 de xuño , para compatibilizar as pensións de invalidez na súa modalidade non contributiva co traballo remunerado, non caso de persoas  que con anterioridade  ao comezo dunha actividade lucrativa viñesen percibindo PNC de Invalidez, durante vos catro  anos seguintes ao comezo dá actividade, a suma dá contía dá pensión de invalidez e dous ingresos obtidos pola actividade desenvolvida non poderán ser superiores, en cómputo anual, ao importe, tamén en cómputo anual, do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem) vixente en cada momento. En caso de exceder dá devandita contía, se minorará ou importe dá pensión non 50 por 100 do exceso sen que, en ningún caso, a suma dá pensión e dous ingresos poida superar 1,5 veces ou Iprem.
A pensión non contributiva de xubilación  é incompatible co traballo remunerado.

 

Emerxencia social