Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Familia > Escolas infantí­s

FAMILIA

Escolas infantís

Qué son as escolas infantís?

As escolas infantís son equipamentos diúrnos que imparten o primeiro ciclo de educación  infantil de acordo cos principios e contidos educativos recollidos no currículo do primeiro ciclo de educación infantil.

Qué servizos prestan?

- Atención educativa 
- Servizo de comedor 
- Horario amplo

Qué tipo de escolas hai en Galicia segundo a súa titularidade?

A rede autonómica de escolas infantís  está integrada por:

En Galicia, ademais dos centros pertencentes á rede autonómica de escolas infantís existen outras escolas infantís públicas ou financiadas,  total ou parcialmente, con fondos públicos, que son as seguintes:

Cómo se accede ás escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais?

As familias interesadas deberán  presentar a súa solicitude dentro do prazo establecido na resolución de adxudicación de prazas que se publica no Diario Oficial de Galicia.
Os impresos de solicitude facilitaranse nesta misma páxina ou na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (ver apartados de documentos e enlaces relacionados ao final desta páxina)
A información  relativa ao procedemento poderase consultar na páxina web: http://www.xunta.es/resultados-da-guia-de-procedementos así como nos teléfonos: 
012,  981 185755 ,  982 294354,  988 386595,  986 817704,  981 545666.

As solicitudes de novo ingreso coa documentación requirida deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es , de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 28 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2910, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.
Para a presentación das solicitudes será necesario o Documento Nacional de Identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.
Opcionalmente tamén poderán presentarse as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible nesta misma páxina ou na sede electrónica da Xunta de Galicia.

As solicitudes de renovación de praza deberán presentarse en soporte papel nas propia escola infantil ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
O prazo para a presentación das solicitudes é dun mes a contar dende a data de publicación no DOG da resolución de adxudicación de prazas da Axencia Galega de Servizos Sociais.

Cómo se accede ás escolas infantís dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar?

As familias interesadas deberán  presentar a súa solicitude dentro do prazo establecido na  resolución da Xerencia do Consorcio cuxo anuncio se publica no Diario Oficial de Galicia.
Os impresos de solicitude facilitaranse nesta misma páxina ou na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (ver apartados de documentos e enlaces relacionados ao final desta páxina)
(http://www.igualdadebenestar.org).
As solicitudes xunto coa documentación requirida presentarase na escola infantil para a que se solicita praza, sen prexuízo do disposto nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015 citada.

Requisitos para ser adxudicatario/a de praza nas escolas infantís da rede Autonómica.
Que o neno ou a nena teña a súa residencia en Galicia e xa nacese no momento de presentación da solicitude.

  • Que teña unha idade mínima de 3 meses na data de ingreso.
  • Que non teña cumpridos os 3 anos o 31 de decembro do ano en que se solicita praza.

 

A relación de documentación necesaria para solicitar praza nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais, pódese consultar  na Guía do Cidadán 
Requisitos novo ingreso Axencia
Requisitos novo ingreso Consorcio

 

Prezos
Os prezos que deberán pagar as persoas usuarias serán os establecidos no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís dependentes da Consellería de Política Social, modificado polo 91/2014, do 17 de xullo.

Cómo se accede ás escolas infantís municipais?

Para acceder ás escolas infantís municipais deberán dirixirse á escola infantil para a que desexen solicitar praza ou ao concello correspondente.

Cómo se accede ás escolas infantís dependentes de entidades privadas de iniciativa social?
Para solicitar praza nas escolas infantís dependentes de entidades privadas de iniciativa social, deberán dirixirse á escola infantil na que se desexe solicitar praza.

Cómo se accede ao Bono Concilia?

O Bono Concilia é un programa de axudas económicas directas ás familias para colaborar no pago dunha praza nunha escola infantil privada da súa elección, naqueles casos de nenos ou nenas que queden en lista de espera nas escolas infantís públicas ou financiadas con fondos públicos, ou residan en localidades nas que non existen prazas públicas.
Aquelas persoas solicitantes que desexen optar ao Bono Concilia deberán cubrir o apartado correspondente na solicitude de praza pública e asinar as declaracións responsables recollidas no anexo específico para candidatos/as ao bono Concilia. Aquelas outras persoas que residan en localidades nas que non existen prazas públicas deberán presentar a súa solicitude nos prazos establecidos na orde anual de convocatoria.

Como se accede ás prazas concertadas?

Debido a grande demanda de praza en escolas infantís nas sete grandes cidades galegas, a Dirección Xeral de Familia regula un procedemento mediante o que se poñen  a disposición dos solicitantes de escola infantil, prazas subvencionadas, a través do sistema de concerto, pola Xunta de Galicia nas escolas de titularidade privada do seu concello ou área de influencia.

As persoas solicitantes de praza en escolas infantís públicas 0-3 da Rede galega de escolas infantís, que non resultasen beneficiarias, ofertáselles a opción de escoller praza por orde de preferencia, entre todas as escolas infantís propostas da súa cidade ou área de influencia recollidas no anexo da ORDE do 18 de febreiro de 2016 pola que se convoca e establece o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2016/17.

No caso de aceptar unha praza para o seu fillo ou filla, deberá remitir o modelo de solicitude de praza concerto debidamente cuberto no prazo de 5 días naturais dende a súa concesión. Unha vez resolto, disporán de 5 días naturais para formalizar a matrícula na escola infantil.

Documentos relacionados

 

Rede galega de escolas infantís

Web das escolas infantis de Galicia

Recursos, eventos, actividades, novas, blogs, ...