Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Familia > Familias numerosas > Beneficios do título de familia numerosa

FAMILIAS NUMEROSAS

Beneficios do título de familia numerosa


BENEFICIOS DO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
1. DEDUCCIÓNS FISCAIS

 • Deducións no tramo autonómico do IRPF:
  • 250 euros para a categoría xeral
  • 400 euros para a categoría especial
 • Aplicación dun tipo reducido do 4% no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas para adquisición de vivenda habitual.
 • Aplicación dun tipo reducido do 0,5% no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na modalidade de actos xurídicos documentados para adquisición de vivenda habitual.

2. VIVENDA

Beneficios no acceso á vivenda: tanto para a adquisición como para o aluguer de vivenda. Os plans e programas de vivenda recollen unha serie de particularidades e melloras, tanto estatais como autonómicas, para as familias numerosas.
Máis información: Instituto Galego da Vivenda e Solo - 981 541 982 e 981 541 981.

3. TRANSPORTE

 • Redución, do 20% para as familias numerosas de categoría xeral e do 50% para as de categoría especial, nas tarifas de transporte interurbano de viaxeiros por estrada, transporte por ferrocarril e transporte marítimo.
 • Os descontos no transporte aéreo son do 5% para a categoría xeral e do 10% para a especial, aínda que cada compañía aérea ten a súa política propia de reducións.

4. EDUCACIÓN

 • Preferencia na adxudicación de prazas nos centros públicos, nas convocatorias de bolsas de axuda ao estudo e de axudas para a adquisición de libros e material didáctico.
 • Bonificación do 50% na categoría xeral e do 100% na especial, nas taxas ou prezos públicos de matrículas, exames, expedición de títulos, diplomas e outros.
 • Incremento do 20% na categoría xeral e do 50% na especial para beneficiarias ou beneficiarios por infortunio familiar cuberto polo seguro escolar.
 • Dereito ao subsidio por necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade para o transporte e comedor.

5. ESCOLAS INFANTÍS
Nas escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia, as persoas integrantes das
familias numerosas teñen preferencia para o ingreso e aplícaselles un desconto do 20%
a cada nena ou neno.
? Preferencia na convocatoria de axudas para a atención de nenas e nenos de 0-3 anos
en escolas infantís non sostidas con fondos públicos, a través do cheque infantil.

6. XUVENTUDE
Desconto dun 50% sobre os prezos relativos ás actividades promovidas pola Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado no programa “Campaña de verán”.

7. AUGA
Dedución do 50% no canon da auga. A dedución na cota por familia numerosa só poderá
obterse na vivenda principal, sen que poida ser concedida nas restantes vivendas que poida
ter calquera dos membros que constitúan a familia numerosa.

Para ter dereito a esta dedución a persoa titular da póliza de subministración de auga, que
tribute por canon de saneamento deberá presentar solicitude dirixida á/ao Sra./Sr.
presidente de Augas de Galicia. Información: 981 957 327.

8. VEHÍCULOS
Redución do 50% do importe da base impoñible do imposto de matriculación do vehículo
con capacidade homologada de 5 a 9 prazas incluída a da persoa condutora. As condicións
que se requiren para acollerse a esta redución son as seguintes:

 • que o vehículo se destine para uso exclusivo da familia numerosa,
 • que se matricule ao nome dun ou de ambos os proxenitores,
 • que non sexa obxecto dunha transmisión por actos "inter vivos" nos catro anos
  posteriores á matriculación.

9. ELECTRICIDADE
Existe o bono social que é unha bonificación na factura eléctrica que beneficiará ás persoas
físicas consumidoras de electricidade, na súa vivenda habitual e acollidas á tarifa do último
recurso. Entre os colectivos beneficiarios atopasen as familias numerosas.
 

10. OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS

 • Bonificación do 45% das cotas á Seguridade Social pola contratación de persoas coidadoras, que presten servizos no fogar das familias numerosas, que consistan no coidado ou atención das persoas membros das ditas familias.
 • Incremento do límite de ingresos para ter dereito á asignación económica da Seguridade Social por filla ou fillo a cargo menor de 18 anos.
 • Ampliación do período considerado como cotizado e de reserva do posto de traballo no caso de excedencia por coidado de filla ou fillo.
 • Preferencia nos programas de turismo e termalismo para persoas con discapacidade ou maiores.
 • Redución do 20% para a categoría xeral e do 50% para a categoría especial da cota de aboamento das persoas participantes nas viaxes de turismo e quendas de termalismo para persoas con discapacidade subvencionados polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais.
 • Redución do 50% no prezo de entrada aos museos, auditorios e teatros de titularidade estatal.
 • Redución dun 30% sobre o prezo que resulte das estadías nas residencias de Tempo Libre da Consellería de Política Social, sitas en Panxón (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense).

11. TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

As ordenanzas de taxas e prezos dos concellos recollen a cotío tratamentos que teñen en conta a prestación de determinados servizos, entre os que cabe citar: o uso de piscinas e polideportivos municipais, centros cívicos, escolas infantís municipais, centros de ensino especializado, campamentos de verán, museos. Basicamente todas as medidas de apoio nas áreas citadas tenden a reducir, bonificar ou descontar as cantidades que cómpre abonar polos referidos servizos, atendendo ao número de persoas membros da unidade familiar.


Para máis información, haberá que poñerse en contacto directo co concello.


IMPORTANTE
Para ter dereito aos beneficios é imprescindible ter o título de familia numerosa en vigor.


Para máis información consultar a “Guía de recursos para as Familias”

 

Unidos pola familia

Unidos pola familia